Brief 113 zelfmoord preventie aan de informateur

In een brief aan informateur Tjeenk Willink pleit 113 zelfmoord preventie voor een intensievere aanpak van suïcidepreventie. De organisatie schrijft dat dat het cruciaal is. In de brief zijn er drie punten uitgelicht om de aanpak van zelfmoordpreventie te borgen. De organisatie wil: structurele financiële continuïteit en stabiliteit voor 113, steun voor het wetsvoorstel integrale suïcidepreventie en het Ministerie van OCW en SZW zouden middelen ter beschikking moeten stellen voor het trainen van professionals in de sociaaleconomische sector in het kader van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie (2021-2025).

  • Onderwerp: borg suïcidepreventie juist nu
  • Brief: Brief 113
Terug