Prof. dr. Frans van Schaik heeft een brief naar informateur Hamer gestuurd

Prof. dr. Frans van Schaik, hoogleraar Management Accounting aan de Universiteit van Amsterdam, heeft een brief geschreven aan informateur Hamer. In deze brief vraagt hij de informateur om een voortvarende invoering van het baten-lastenstelsel als agendapunt in te brengen bij de coalitiegesprekken en om het stelsel op te nemen in het coalitieakkoord. Volgens Van Schaik is het baten-lastenstelsel goed om het dualisme te bevorderen, omdat de financiële informatievoorziening verbeterd wordt wanneer het baten-lastenstelsel wordt ingevoerd. Verder vallen er bij invoering van dit stelsel verschillende doelen te bereiken. Zo is er betere transparantie van de overheidsfinanciën voor de Tweede Kamer en kan de Kamer daar beter op reageren. Verder leidt het stelsel tot meer transparantie van bezittingen en schulden als basis voor het Europese begrotingstoezicht. Als andere punten die bereikt kunnen worden, noemt Van Schaik het Financiële Jaarverslag van het Rijk dat voortaan een getrouw beeld geeft volgens algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en heldere verantwoording als element van good governance.
Omdat er veel bereikt kan worden met de invoering van het baten-lastenstelsel roept van Schaik de informateur op om dit mee te nemen in de coalitieonderhandelingen.
  • Onderwerp: Financiële verslaggeving rijksoverheid
Terug