Motie Eerste Kamer lid Koole (PvdA) aangenomen

Vandaag heeft de Eerste Kamer een motie van het lid Koole (PvdA) aangenomen waarin de wens wordt uitgesproken dat een versterking van de rol van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als hoeder van democratisch gelegitimeerde medeoverheden binnen het rijksbestuur wordt besproken. Deze wens wordt nu doorgegeven aan de informateur.
De gedachtegang achter deze motie is dat een versterking van de rol van de minister uiteindelijk zal leiden tot een democratische legitimatie van een krachtiger georganiseerd decentraal bestuur. De versterkte rol van de minister moet onder andere tot uiting komen door het medeondertekenen van wetten die decentrale overheden rechtstreeks raken. De medeverantwoordelijkheid zal ook toezien op budgetoverdrachten die met decentralisaties gepaard gaan en de motivering daarachter.

Terug